Algemene Voorwaarden

Wijziging algemene voorwaarden: FlowerFlow is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen; grote inhoudelijke wijzigingen zal zoveel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.

DEFINITIES

 1. FlowerFlow: FlowerFlow.be, gevestigd te 8790 Waregem en bereikbaar via [email protected]
 2. Klant: diegene met wie FlowerFlow een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: FlowerFlow en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FlowerFlow.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 2. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

AANVAARDING

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt FlowerFlow zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt FlowerFlow slechts nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn in Euro, eventueel aangeduid via EUR, euro of het euroteken (€). Deze prijzen zijn telkens inclusief btw.
 2. Alle prijzen die FlowerFlow hanteert voor zijn producten of diensten (via de website of anderszins kenbaar gemaakt), kan FlowerFlow te allen tijde wijzigen.
 3. FlowerFlow heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN

 1. De betalingstermijn, na ontvangst van de factuur door de klant, bedraagt 2 weken (14 dagen). Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FlowerFlow gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechterlijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FlowerFlow.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag FlowerFlow zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door FlowerFlow, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FlowerFlow te betalen.

VERZEKERING

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, waterschade of diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijzn voor de uitvoreing van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van FlowerFlow die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van FlowerFlow de polis van deze verzekeringen ter inzage.

GARANTIE

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverelend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor FlowerFlow enkel inspanningsverplichtingenm geen resultaatsverplichtingen.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. FlowerFlow voert de overeenkomst naar zijn beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. FlowerFlow heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (volledig of gedeeltelijk) t elaten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat FlowerFlow tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

KLACHTEN & INGEBREKESTELLING

 1. Klanten dienen FlowerFlow uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte stellen.
 2. De klant geeft een gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 3. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan FlowerFlow. Het is de klant die verantwoordelijk is dat de ingebrekestelling FlowerFlow ook daadwerkelijk (tijdelijk) bereikt.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. FlowerFlow is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien FlowerFlow aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. FlowerFlow is nooit aansprakelijk voor indirect schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door derden.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, alsook social media accounts of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeetelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

OVERMACHT

 1. Een tekortkoming van FlowerFlow kan niet worden toegerekend in en van de wil van FlowerFlow onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheeld of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot deze overmachtsituaties wordt gerekend (doch niet uitsluitend):
  • Noodtoestand (oorlog, opstand, rellen, natuurramp)
  • Wanprestaties en overmacht van toeleverancies, bezorgers of andere derden
  • Onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen
  • Computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor FlowerFlow 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat FlowerFlow er weer aan kan voldoen.
 3. FlowerFlow is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op iederen overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar FlowerFlow is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.